• Súkromná stredná odborná škola pôsobí v obci Malčice od roku 2011. Do roku 2015 bola škola elokovaným pracoviskom SSŠ , Biela voda Kežmarok.

      V súčasnosti škola poskytuje kvalitné vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi pre žiakov, hlavne z marginalizovaných rómskych komunít, v odboroch stavebná výroba, spracúvanie dreva a výroba konfekcie. Vo vzdelávaní našich žiakov kladieme dôraz predovšetkým na rozvoj vedomostí, zručností a návykov s ohľadom na individualitu a jedinečnosť každého žiaka.  Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

      Žiaci v spolupráci s priľahlými obcami sa podieľajú na aktivitách prezentáciou svojich výrobkov, kultúrnym programom, stretávaním sa s dôchodcami.

       Škola spolupracuje s ÚPSVaR a niekoľkými podnikateľskými subjektmi v Michalovciach. Nezamestnaným ľuďom, hlavne z marginalizovaných rómskych komunít, pomáhame prostredníctvom kurzu základného vzdelania získať úplné základné vzdelanie. Následne na to, či už podľa potrieb úradu práce alebo samotných nezamestnaných ľudí, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce zvyšujeme ich kvalifikáciu prostredníctvom rekvalifikačných kurzov.