• Voľné miesta na našej škole

  • Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy, Malčice č. 347, Biela voda, n.o.

    

   so sídlom Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, v zastúpení pani Margitou Romanovskou, predsedníčkou správnej rady n.o., v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    

   vyhlasuje

   výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

   Súkromnej strednej odbornej školy, Malčice č. 347, 072 06 Malčice

    

   V prípade súhlasu zriaďovateľa s návrhom rady školy bude riaditeľ vymenovaný do funkcie od 1.februára 2019.
    

   Kvalifikačné predpoklady:

   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

   • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

   • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

   • vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

   Iné kritériá a požiadavky:

   • komunikatívnosť,

   • riadiace a organizačné schopnosti,

   • osobné a morálne predpoklady,

   • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

   • bezúhonnosť,

   • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti),

   • ďalšie vzdelávanie,

   • znalosť príslušnej legislatívy,

   • ovládanie štátneho jazyka,

   • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

    

   Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:

   • osobný dotazník,

   • profesijný životopis,

   • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní 1. atestácie,

   • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

   • návrh koncepcie rozvoja školy,

   • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

   • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    

   Uzávierka prihlášok je 15. januára 2019.

    

   Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi doručte s označením „Výberové konanie – Neotvárať“ na adresu:


   Biela voda, n.o.

   Biela voda 2

   060 01 Kežmarok


   (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).


   Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.


   V Kežmarku, 14.decembra 2018


    

                                                                                                                                           Margita Romanovská

                                                                                                                                                  predsedníčka správnej rady n.o.

  • zatiaľ žiadne údaje